معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 405724
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273

 

آيامي توان بايك حركت انقلابي بافت فرسوده خانه هاي روستاهايمان رانوسازي كرد توليدداخلي راتقويت نمود.
اگردرسطح وسيع به اين مهم  نظاره كنيم روستا هابزرگترين منابع توليد براي شهرنشين هامحسوب مي شوند.
كل محصولات كشاورزي ازجمله ميوه جات، گندم وحبوبات واقلامي ديگرچون شكر،چغندرقندوپنبه وهمچنين دايرنمودن دامداري ، مرغ داري وپرورش ماهي از فعاليت روستائيان است كه به دولت مساعدت مي كنندكه نظايراين اقلام مايحتاج مردم را ازليست واردات خودحذف نمايندبنابراين جا داردكه باتوجه به اينكه كشاورزان ودامداران باتمام همت وتوان خودازهيچ كوششي جهت توليدمايحتاج مردم فروگذارنيستنددولت نيزبه كمك روستانشينان يشتابدوبافت فرسوده بناهاي روستا هاراباتجديدبازسازي بناهاي كاه گلي استوارومستحكم سازد.
دولت بخوبي مي تواندبااختصاص اندكي  بودجه موفق به بازسازي روستاهاگرددوسپس دركنارچندروستامبادرت به تاسيس كارگاه هايي نظيرساخت انواع كمپوت هايي كه محصولات كشاورزي روستانشينان است مبادرت ورزد.
درنتيجه آينده شاهدفروريزي خانه هاي برادران روستايي دراثرزلزله وديگربلاياي طبيعي نخواهيم بودوكوچ روستائيان به شهرنيزكاسته خواهدشداين بلاياي طبيعي زنگ هشداري براي دولتمردان است كه به آينده هم نوعانشان بيانديشندودرصدتلفات تاحدچشمگيري كاهش يابد

دوشنبه بیست و سوم 5 1391 11:39 بعد از ظهر

اي چين بروزايران
ازسرزمين شيران
هرگوشه اي كه ميريم
بنجل شده فراوان
جنست خيلي خرابه
اصلاًدوام نداره
كاسب هاي ايراني
دلخورهستن توداني
بايدتورارهاكرد
جنس وطن راجاكرد
چون خيلي بادوامه
خيلي هم فايده داره
به جاي يك بارمصرف
همراهته تاآخر
سودش بيرون نميره
به جيب اون نمي ره
صنعت گران اين بوم
ميشن سالارميدون
اثرمديروبلاگ

دوشنبه دوم 5 1391 2:39 صبح

 

ازقرارمعلوم دونرخي شدن مرغ هم مثل دلارآزاد وشناوردرحال طبيعي شدن است.

امروزدر يكي ازميادين ميوه وتره بارشهرداري كه درحال خريدبودم به غرفه مرغ فروشي مراجعه كردم مرغ فروش ي گفت تادقايقي قبل مرغ غيردولتي ازقراركيلويي6700تومان توزيع مي كرديم كه اينك تمام شده است.

تاديروزباخودفكرمي كردم كه فقط مغازه هاي مرغ فروشي غيرازميادين تره بار مرغ غيردولتي عرضه مي كننداماامروزبرايم يقين شدكه گران كردن مرغ ازكيلويي 4000تومان به بالاي7000تومان برنامه اي ازقبل تعين شده بوده است.

يکشنبه اول 5 1391 1:41 بعد از ظهر

چندسالي است كه اجناس خارجي به ويژه محصولات متعددچيني به اين مملكت راه پيداكرده است تنوع اين اقلام كالاهابه حدي گسترده است كه متاسفانه كارگاه ها وحتي كارخانه بزرگ رادرشرف تعطيل شدن واداشته است.

علت اين مشگل رامي توان سودجويي بعضي ازتاجران وواردكندگان كالاهاي چيني نام برداين تجاروواردكندگان باتوجه به ارزاني اين نوع  اقلام كه ازنوع درجه سوم وچهارم مي باشندراباقيمتي نازل خريداري ودردسترس عموم قرارمي دهند وسودي هنگفت به جيب مي زنند.

حال بايدپرسيدچرامردم ازاين  نوع اقلام بي كيفيت خريداري مي كنند.

شنبه سی یکم 4 1391 1:50 صبح
X